Köpvillkor för Greenmorals kunder

Försäljningsvillkor

Dessa villkor (”Försäljningsvillkor” eller ”Avtal”) gäller för alla företagsköp (”B2B”) från Greenmoral AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559197-0115 (nedan kallat ”Säljare”, ”vi” eller ”oss”).

Företagskunds Affärsansvar

Vid köp av varor och tjänster från oss samtycker du till att du utför köpet som ett företag för affärsändamål. Som företagskund kommer inte köp som du gör från oss att dra nytta av det lagstadgade skyddet som finns tillgängligt för konsumenterna enligt tillämpliga lagar för konsumentköp eller -skydd.

Affärsrelation och Villkor

Vi gör enbart affärer enligt dessa Försäljningsvillkor. Alla andra villkor, inklusive villkor som ingår i dina individuella inköpsordrar, avvisas uttryckligen. Vi är inte skyldiga att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.

Varor och Tjänster

Varor och tjänster beror på tillgänglighet och kan variera från de som annonseras. Du är ensamt ansvarig att avgöra lämpligheten hos några beställda varor eller tjänster. Vi ansvarar inte för sådan lämplighet. Du samtycker till att vi inte ansvarar för några tillhandahållna råd i samband med beställning av några sådana varor eller tjänster.

Rimliga Kontroller och Felaktiga Priser

Även om vi gör rimliga kontroller för att undvika fel ska du observera att vi förbehåller oss rätten att annullera eller neka beställningar för artiklar som visas på vår webbplats eller i någon annan försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information.

Avtalsingång och Korrigering av Fel

Inget Avtal ingås med dig förrän vi har skickat din beställning och du får en orderbekräftelse. Om vi gör ett misstag ger vi dig möjlighet att antingen: (i) annullera din beställning och erhålla en återbetalning av alla summor som betalats i förväg; och/eller (ii) göra beställningen på nytt till korrekt pris/enligt korrekta villkor.

Priser, Betalning och Kredit

Våra annonserade och på annat sätt angivna priser inkluderar inte mervärdesskatt (”moms”). När du gör din beställning kan priset på varorna och tjänsterna ha ändrats. Bekräfta priset inklusive alla artiklar innan du skickar din beställning.

Vi accepterar betalning via banköverföring eller bankgiro.

Vid affärer större än 80 000 kr gäller en förbetalning på 40% av det totala beloppet innan varor beställs. Vidare ska 60% av betalningen erläggas vid utfört arbete.

Varor eller tjänster köpta på kredit måste betalas inom 15 dagar från vårt fakturadatum såvida inte andra betalningsvillkor avtalas specifikt. Vi kan när som helst och av vilken orsak som helst återta kreditalternativet.

Vid köp av månadsbetalning görs detta genom vårt samarbete med Svea Bank AB, och deras betalningsvillkor gäller för sådana betalningar.

Kreditkontroller och Äganderätt till Varor

Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag om vi ger dig kredit och validera alla uppgifter gällande kreditkortsinnehavare eller leveransadress.

Vi förblir ägare av köpta varor tills du både har betalat för sådana varor i sin helhet samt erlagt alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. För att undvika tvivel behåller vi säkerheten för

alla obetalda köp (säljpant). Detta utgör en individuell grund för indrivning av skuld, vilket ger oss rätten att från de berörda myndigheterna anhålla om ett beslut och genomdrivande av återlämning av lös egendom.

Fram tills äganderätten övergår till dig är du skyldig att: (i) hålla varorna förvarade separat och tydligt identifierbara som tillhörande oss; (ii) inte ta bort några varumärken eller identifieringsmärken; (iii) hålla dem helt försäkrade för deras fulla ersättningsvärde mot förlust, skada eller förstörelse; (iv) inte sälja, överföra, debitera, inteckna, pantsätta eller bevilja någon pant för varorna. Detta gäller alla varor vi levererar till dig och för alla pengar på grund av transaktioner med dig.

Dröjsmålsränta och Betalningsvillkor

Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan vi utöva vår lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.

Leverans och Ansvar

Varor i lager levereras normalt inom fem arbetsdagar efter bearbetning. Standardleverans sker till lämplig reception eller butiksyta på bottenvåning. Meddela oss i förväg om du har några speciella leveranskrav – det kan eventuellt tillkomma en extra kostnad.

Vi gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider som du har avtalat om, men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig.

Om varorna inte anländer, är ofullständiga eller skadade måste du lämna in ett klagomål till kundtjänst inom 14 dagar efter mottagen eller förväntad leverans.

 

Risken övergår till dig vid leveransen EXW Incoterms 2010. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

Annullering av Beställning

Du kan inte annullera en utförd beställning efter att varorna har skickats om inte vår auktoriserade representant samtycker till detta skriftligen.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Returer och Fel

Vi erbjuder ingen personlig garanti för några varor som sålts till dig. Vi hänvisar vidare till tillverkarens garantier.

Vi accepterar inte retur av speciella eller anpassade varor, förbrukningsvaror eller produkter som du i förväg samtycker till att de inte kan annulleras eller returneras. Begränsningarna gäller inte för felaktiga eller defekta produkter.

Om du inte är nöjd med några tjänster som vi har tillhandahållit dig måste du omedelbart meddela oss skriftligen (och under alla omständigheter inom 30 dagar efter det att tjänsterna har slutförts) och vårt enda ansvar gentemot dig ska vara att återutföra eventuella defekta tjänster.

Garanti och Ansvarsbegränsning

Du får fördelen med tillverkarens garanti för alla varor vi säljer. Observera att vi inte tillhandahåller några garantier för varorna och att alla andra garantier och löften, antingen uttryckliga eller underförstådda, härmed undantas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Vi accepterar retur av felaktiga varor under en period på 14 dagar från leveransdatum (se avsnitt 12) och vårt ansvar kommer att vara begränsat till reparation eller utbyte av varorna eller återutförande av defekta tjänster.

Vi frånsäger oss allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).

Utan att det påverkar avsnitt 35 ovan ska vårt ansvar gentemot dig när det gäller skador på materiell egendom som uppstår direkt till följd av vår eller en anställds, ett ombuds eller en underleverantörs försumlighet uppgå till högst 1 000 000 SEK för varje händelse eller serie av anslutna händelser.

Vårt maximala totala ansvar gentemot dig enligt detta Avtal ska begränsas till värdet på de varor eller tjänster som ger upphov till fordran.

Produktansvar och Underleverantörer

Greenmoral AB ansvarar endast för produktansvar avseende levererade varor i den mån sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

Skulle Greenmoral AB hållas ansvarig för produktskada i förhållande till tredje part är kunden skyldig att hålla Greenmoral AB skadeslös för det ansvar som Greenmoral AB kan komma att åläggas, vilket är högre än Greenmoral AB ansvar enligt ovanstående bestämmelser. Kunden är skyldig att bli stämd/stämd vid samma domstol/skiljedom, som handlägger ett eventuellt produktansvarskrav mot Greenmoral AB från tredje man i samband med varor som Greenmoral AB levererar via Kunden till tredje man.

Greenmoral AB elansvar är beloppsmässigt begränsat till försäkringsbeloppet för Greenmoral AB produktansvarsförsäkring, om inte annat följer av tvingande lagbestämmelser.

Överföring, Variationer och Lagstiftning

Rättigheter eller skyldigheter som anges i detta Avtal får inte överföras utan vårt skriftliga föregående godkännande. Vi kan med föregående skriftligt meddelande till dig överlåta våra rättigheter och skyldigheter till en tredje part.

Vi har rätt att använda underleverantörer för att fullgöra alla eller några av våra skyldigheter enligt Avtalet. Vi förblir ansvariga gentemot dig i enlighet med detta Avtal för våra underleverantörers handlingar och underlåtenheter.

Variationer och Uppdateringar av Villkor

Inga ändringar av detta Avtal är giltiga såvida de inte godkänns av båda parterna skriftligen av en behörig representant.

Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra våra Försäljningsvillkor och om vi gör det kommer vi att uppdatera versionen på vår webbplats. Varje gång du gör en beställning från vår webbplats kommer du att anses ha godkänt den senaste versionen av våra webbplatsvillkor som visas innan du beställer. Den senaste versionen av dessa Försäljningsvillkor finns tillgänglig på vår officiella webbplats (https://www.greenmoral.com/villkor-bestammelser)

Lagstiftning och Behörighet

Detta Avtal och alla kontrakt som ingåtts enligt det är underkastade svensk lagstiftning och Helsingborgs tingsrätt har exklusiv behörighet i alla ärenden (oavsett om de är baserade på avtalsenliga eller icke-avtalsenliga rättigheter och skyldigheter).

Boka konsultation

Fyll i formuläret nedan eller ring 08-502 764 64 för att bli kontaktad av en av våra belysnings
och energiexperter för en kostnadsfri konsultation.

Spara Energi
SVEA png 2
Net zero white